Adatkezelési tájékoztató

Ki vagyok?

Név: Hafenscher Ivett EV

Címe: 9028 Győr, Zöld u. 5.

Adószáma: 55308487-1-28

A weboldalam címe:  https://hafenscherivett.hu/

A szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési
tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak
előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében,
valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és
betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes
személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen,
valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok
tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását
csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is  ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes
személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési,
szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok
jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról,
hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen,
köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért
felelős munkatársnál kezdeményezni.

Személyes adatok kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk
használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által
rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és
cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva
alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek
profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű
megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett
– vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az
internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül
hozzájárulásnak.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus
szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat
hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedet tesz, amely az
adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes
adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja
azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között
annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes
adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,
illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű
lépést meg kell tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet
tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési
cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy
valamely adatát módosítsuk.

Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk,
az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának
törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást
küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának
zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul,
de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés
ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt emailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse
cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a
jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt
probléma megoldódjon.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

• Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az
adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett
személyes adatainak kezeléséhez

hozzájárult.

• Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja
meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

• Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az
érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

• Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető
legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett,
hogy a szerződés

teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül
szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek
nem szükségesek

a szerződés teljesítéséhez.

• Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése
akkor jogszerű,

ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek
esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői
felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére
vagy szexuális

irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az
érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a
bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre
vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet
sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem
állítható helyre, értesítse erről

a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon
kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító
karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc
(hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez
az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen
tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása
után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a
honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is
szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a
helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és
kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön
hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. Az
adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor
történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő
hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon
vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő
azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a
számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a
megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te
kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az
adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve
erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy
megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem
tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely
elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési
opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület
megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót
bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a
bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit
tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen
csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap
múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó
beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső
forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha
meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról,
sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a
beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk
felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem
meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt
követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne
kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes
adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden
felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait
bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A
honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és
szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén
kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen
adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.
Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez
nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy
biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő
szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név: Hafenscher Ivett EV

Címe: 9028 Győr, Zöld u. 5.

Adószáma: 55308487-1-28

Weboldal megnevezése, címe: https://hafenscherivett.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://hafenscherivett.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén: A Google Analytics belső cookie-k
(sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak
szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra
használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot.
További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket
készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat
teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék
és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok
a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript
jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó
böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript
(ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a
Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb
böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem
akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési
szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu A Google
adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelési tájékoztató – 12 / 14 oldal Az adatok felhasználásával és
védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti

hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem
részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/goog

le_privacy_policy_hu.pdf

Y

G-Y6ZRVFWYCY